Kontraktsvilkår


1. Generelt
1.1. Inngåelse av avtale og bestilling av kraft

Inngåelse av avtale og bestilling av kraft foretas skriftlig på aktuelt bestillingsskjema eller gjennom en skriftlig kontrakt etter dialog med Fredrikstad EnergiSalg.

Kunden er forpliktet til å oppgi følgende opplysninger i forbindelse med inngåelse av avtale om kraftkjøp:

1. Kundenavn: Firmanavn, navn på offentlig organ, organisasjon eller lignende. Dersom navnet avtalen registreres på ikke er registrert med
organisasjonsnummer, skal navn på Kundens ansvarlige person påføres kontrakten som kundenavn. Kunder som inngår avtale om kraftpris
må være identisk med den som er registrert som nettkunde hos nettselskapet på vedkommende leveringsadresse(r).

2. Organisasjonsnummer: Kundens organisasjonsnummer (9 siffer) skal være det samme organisasjonsnummer som Kunden er registrert
med hos nettselskapet. Dersom kundenavn blir registrert på en ansvarlig person skal fødselsdato for den ansvarlige personen opplyses og
påføres kontrakten.

3. Navn, telefonnummer og eventuell e-postadresse på Kundens kontaktperson

4. Anleggsadresse(r) for alle anlegg som omfattes av avtalen

5. MålepunktID for alle anlegg som omfattes av avtalen (finnes på faktura fra netteier)

6. Oppdatert målerstand for samtlige målere som ikke fjernavleses av netteier.

7. Fakturaadresse

Kunden er forpliktet til å opplyse Fredrikstad EnergiSalg dersom noen av ovennevnte opplysninger endres i løpet av avtaleforholdet.

Ved mangelfulle opplysninger gir Kunden Fredrikstad EnergiSalg fullmakt til å innhente de nødvendige opplysninger fra
netteier(e) for å gjennomføre leverandørbytte.

Kunden gir Fredrikstad EnergiSalg tillatelse til at å benytte oppgitte kundeopplysninger i egen kommunikasjon i avtaleperioden og i de 13
påfølgende måneder.

Oppstartsdatoen i ”Kontrakt om kraftkjøp” er antatt oppstartsdato ved leverandørbytte. Oppstart av avtalen skjer fra den dagen netteier har
bekreftet som oppstartsdato. Normalt er dette 6 virkedager fra leverandørbyttet blir meldt til netteier.
Fredrikstad EnergiSalg plikter å melde leverandørbyttet så snart som mulig etter at alle opplysninger som er nødvendige for leverandørbyttet er mottatt fra Kunden. Det forusettes at de oppgitte opplysningene er korrekte. Dersom Fredrikstad EnergiSalg mottar ukorrekte opplysninger kan oppstart forsinkes.

Dersom ikke annet er angitt i ”Kontrakt om kraftkjøp” må Kunden selv sørge for oppsigelse av eksisterende kraftavtale med annen leverandør.
Dersom Kundens eksisterende avtale ikke kan sies opp på nåværende tidspunkt og leverandørskiftet forsinkes eller ikke kan gjennomføres er
Fredrikstad EnergiSalg ansvarsfri for de tap Kunden måtte ha i sakens anledning. Dersom Fredrikstad EnergiSalg lider tap på grunn av et
leverandørskifte forsinkes eller ikke kan gjennomføres kan Fredrikstad EnergiSalg holde Kunden ansvarlig for de tap som Fredrikstad EnergiSalg
eventuelt påføres. Fredrikstad EnergiSalg plikter, så langt det lar seg gjøre, å begrense sitt tap.

Fredrikstad EnergiSalg inngår avtalen med Kunden under forutsetning av at Kunden anses betalingsdyktig.
Kunden aksepterer at Fredrikstad EnergiSalg kan innhente kreditvurdering av Kunden. Dersom kreditvurderingen eller andre forhold gir Fredrikstad EnergiSalg grunn til å tro at det foreligger en sannsynlig fare for betalingsmislighold kan Fredrikstad EnergiSalg avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse herunder forskuddsbetaling eventuelt bankgaranti.
Ved endringer i Kundens kreditverdighet, eller hvis det inntreffer andre forhold som etter Fredrikstad EnergiSalgs mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold i løpet av avtaleperioden, kan Fredrikstad EnergiSalg kreve sikkerhetsstillelse eller overgang til forskuddsbetaling.

1.2. Taushetsplikt

Partene, Partenes ansatte, samt andre samarbeidspartnere Partene måtte ha engasjert, har plikt til å bevare taushet om alt som vedrører den annen
Parts drifts- og forretningsforhold, herunder økonomiske forhold. Dette er ikke til hinder for at Fredrikstad EnergiSalg kan benytte egen kunnskap
om Kunden i forbindelse med kreditvurdering, eller at Fredrikstad EnergiSalg kan gi opplysninger om Kunden til offentlig myndighet
eller privat part som har hjemmel i lov til å kreve de relevante opplysninger.

 

2. Leveringsvilkår

2.1. Generelt om leveringsvilkår

Inngått kraftavtale gir Fredrikstad EnergiSalg rett til å avregne Kunden for Kundens uttak av elektrisk kraft i henhold til avtalt produkt med
prisbestemmelser, oppsigelsestid, leveringssteder og spesielle vilkår som er avtalt i ”Kontrakt om kraftkjøp”. ”Spesielle vilkår” i ”Kontrakt om
kraftkjøp” gjelder i alle tilfeller foran standard kontraktsvilkår her angitt.

2.2. Standard leveringsavtale

Normalt gjelder standard leveringsavtale fra bransjeorganisasjonen for energiverk – Energi Norge, såfremt ikke annet fremgår av den
”Kontrakt om kraftkjøp” eller her angitte betingelser.

2.3. Prisopplysning

Fredrikstad EnergiSalg har etterskuddsvis prising for samtlige produkter unntatt fastpris. Priser finnes på www.fes.no og på faktura.
Fastpris er individuelt avtalt mellom Kunde og Fredrikstad EnergiSalg og framgår av ”Kontrakt om kraftkjøp” og på faktura.

2.4. Avregning av strømforbruk

Uttak av kraft refereres til det enkelte anlegg i kraftavtalen. Til avregning av kundens kraftforbruk benyttes tilgjengelige måleverdier fra Kundens
nettselskap. Anlegg med timemåler avregnes hver måned basert på timeverdier.
Anlegg uten timemåler avregnes med akonto samt årsavregning hvor forbruket fordeles over året ut fra vekttallskurve. Avregningen baseres på gjeldene priser for Kundens kraftprodukt.

Dersom måleverdier fra nettselskapene ikke er blitt gjort tilgjengelig for Fredrikstad EnergiSalg til rett tid før avregning skal skje, vil
Fredrikstad EnergiSalg foreta stipulering av Kundens strømuttak og benytte stipuleringen ved avregningen. Justering vil bli foretatt når
Fredrikstad EnergiSalg får tilgang til måleverdier fra Kundens nettselskap.

2.5. Prissetting for produktene OptiSafe og BasiSafe

For OptiSafe og BasiSafe fastsettes kraftprisen etterskuddsvis hver måned basert på Fredrikstad EnergiSalgs forvaltning inklusive
Fredrikstad EnergiSalgs margin.

2.6. Prissetting for spotavtaler

Spotleveranse til timemålte anlegg avregnes ut fra timepriser. Timepriser refereres til Nasdaq OMX områdepris for det enkelte anlegg. I tillegg
kommer avtalt påslag til Fredrikstad EnergiSalg.

Spotleveranse til profilmålte anlegg avregnes ut fra Fredrikstad EnergiSalgs månedlige totale innkjøpspris inkludert alle tilhørende gebyrer og
avgifter. I tillegg kommer avtalt påslag til Fredrikstad EnergiSalg.

2.7. Betingelser for Fastpris

Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden. Kunder med fastprisavtale vil normalt motta et nytt tilbud
fra Fredrikstad EnergiSalg i god tid før eksisterende avtale utløper. Dersom det ikke inngås en ny fastprisavtale etter at en avtaleperiode er utløpt overføres Kundens anlegg automatisk til kraftavtalen BasiSafe, som er Fredrikstad EnergiSalgs standard avtale.

Strømprisen som leveres er en avtalt fastkraftpris for et definert volum i en definert periode. Leveransen omfatter et avtalt volum pr. målepunkt.

Avtalt volum beregnes ut ifra netteiers estimerte årsforbruk ved oppstarts tidspunktet med mindre annet er avtalt.

Det avtalte volum vil bli fordelt over året i henhold til standard forbruksprofil. Fysisk forbruk som aviker fra avtalt volum vil bli avregnet mot spotpris.

Med spotpris menes spot områdepris med tilhørende innkjøpskostnader som regulerkraft, rente- og kredittkostnader, statnett- og nordpool gebyr. For timesmålte anlegg benyttes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk.

Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatningsprofil. 

Dersom Kunden avvikler driften eller avvikler enkeltanlegg kan Fredrikstad EnergiSalg fakturere Kunden for eventuelle tap Fredrikstad EnergiSalg vil bli påført som følge av avvik mellom avtalt innkjøpt volum og kundens uttatte volum.

2.8 Betingelser Absolutt Spot

Absolutt Spot har følgende betingelser: Avtalen baseres på spotpris pr. time fra NordPool/kraftbørsen pluss et avtalt påslag til Fredrikstad EnergiSalg, og har et fastbeløp på 47,20 kr. eks. mva pr. måned. Avtalen inkluderer også vår råvarepris på innkjøp av lovpålagte elsertifikater. InnkjøpsPrisen er basert på områdepris for kraft i Oslo / NO1, eller i områdepris Kristiansand / NO2 hvis anlegget er lokaliser i dette geografiske området

2.9 Fastledd

Samtlige kraftavtaler med unntak av kraftavtalen Absolutt Spot har pr. i dag et månedlig fastledd på kr. 41,67 eks. mva pr. måned.

2.10 Offentlige avgifter og nettleie

I tillegg til kraftprisen tilkommer merverdiavgift og eventuelle kostnader i forbindelse med el-sertifikater samt eventuelle nye avgifter som skal
avregnes av kraftleverandør. Dersom Kunden etter avgiftsmyndighetenes forskrifter er fritatt for avgifter, må kunden dokumentere overfor
Fredrikstad EnergiSalg at Kunden har rett til avgiftsfritaket. Dersom Fredrikstad EnergiSalg skulle bli etterregnet av avgiftsmyndighetene for
avgifter som Kunden feilaktig er blitt fritatt for, forbeholder Fredrikstad EnergiSalg seg rett til å kreve det aktuelle beløpet refundert av Kunden.

Avregning av nettleie kommer i tillegg til avregningen for kraftuttaket. Nettleie faktureres av lokal netteier.

2.11. Områdepris

Vår innkjøpspris er basert på områdepris for kraft i Oslo/NO1, eller i områdepris Kristiansand / NO2 hvis anlegget er lokaliser i dette geografiske området og handler kraftavtalen Absolutt Spot.

2.12. Feil ved avregning

Dersom Fredrikstad EnergiSalg feilaktig har benyttet andre måleverdier ved avregning av en kunde enn de måleverdier som nettselskapet rettidig
har gjort tilgjengelig for Fredrikstad EnergiSalg, kan Fredrikstad EnergiSalg eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling for
den tid feilen kan ettervises. Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling
foreldes etter reglene i lov om foreldelse av fordringer av 18. Mai 1979 nr. 18. 2.12. Avregningsfeil som følge av feil i oppgitte måleverdier fra nettselskapet

Dersom Fredrikstad EnergiSalg er meddelt feil måleverdier for Kunden fra nettselskapet, og har benyttet disse måleverdiene ved avregning av
Kunden, vil feilen rettes i et korreksjonsoppgjør. Korreksjonsoppgjøret vil basere seg på regulerkraftprisen i den aktuelle perioden (inkludert
tilhørende margin for Kundens avtale). Oppgjøret mellom Kunde og Fredrikstad EnergiSalg vil finne sted når oppgjøret mellom netteier og
Fredrikstad EnergiSalg er gjennomført og godkjent av Fredrikstad EnergiSalg.

2.13. Betalingsvilkår, forsinkelsesrente og inkasso
Kundens betalingsvilkår følger de til enhver tid gjeldende vilkår fra Fredrikstad EnergiSalg.
Betalingsfrist er for tiden 10 dager etter fakturadato. Rettidig betaling har funnet sted dersom fakturabeløpet er valutert på Fredrikstad EnergiSalgs
oppgitte bankkonto senest på forfallsdagen. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter oppgitt betalingsfrist på faktura i henhold til lovbestemt
rentesats i lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100. Inkasso skjer i henhold til inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26.
Fredrikstad EnergiSalg forbeholder seg retten til å benytte eksternt firma for innkreving og vil kunne selge kundefordringen.

2.14. Stansing av leveranse på grunn av betalingsmislighold
Fredrikstad EnergiSalg kan avbryte strømleveransen til Kunden (Stansing) dersom Kunden ikke betaler faktura innen betalingsfristen oppgitt på
fakturaen. Ved Stansing vil Kunde bli lagt over til leveringsplikt hos lokal netteier. Fredrikstad EnergiSalg stanser leveringen dersom Kundens
nettselskap frakobler Kundens anlegg. Kunden og vedkommende nettselskap vil bli varslet skriftlig om Stansing og opphør av kraftleveranse,
og om tidspunktet når Stansingen iverksettes. Stansing innebærer ikke at avtalen sies opp eller heves. Fredrikstad EnergiSalg vil opprettholde
stansingen til all gjeld Kunden har til Fredrikstad EnergiSalg er gjort opp eller annen avtale om nedbetaling av gjelden er inngått.
Etter dette vil avtalen løpe videre.
Fredrikstad EnergiSalg kan sette som vilkår for gjenopptakelse at Kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen, herunder kreve
forskuddsbetaling.

2.15. Heving av avtalen

Fredrikstad EnergiSalg kan heve avtalen dersom:

1. Kunden ikke innfrir gjeld som har oppstått ved betalingsmislighold eller det ikke oppnås avtale om nedbetaling av gjelden innen den tidsfrist
Fredrikstad EnergiSalg setter for en slik innfrielse eller avtale om nedbetaling.

2. Kunden ikke oppfyller de vilkår Fredrikstad EnergiSalg har satt i medhold av punkt 2.14 for gjenopptakelse av avtalen.

3. Kunden ikke oppfyller de vilkår Fredrikstad EnergiSalg har satt i medhold av punkt 1.1. i forbindelse med endringer i Kundens
kredittverdighet eller andre inntrufne forhold i løpet av avtaleperioden.

4. Kunden inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon.

5. Kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne

6. Nettselskapet hever sin leveringsavtale med Kunden

7. Kunden på annen måte vesentlig misligholder avtaleforholdet med Fredrikstad EnergiSalg.


 

Dersom Fredrikstad EnergiSalg hever avtalen, har Fredrikstad EnergiSalg rett til å motregne sitt tilgodehavende +/- mot Kunden med ethvert
mellomværende mellom Fredrikstad EnergiSalg og Kunden. Ved heving av avtalen avsluttes samtidig Kundens eventuelle deltakelse i
kraftforvaltningsprodukter. Kunden kan heve avtalen dersom Fredrikstad EnergiSalg vesentlig misligholder avtalen.

2.15. Fredrikstad EnergiSalgs erstatningsansvar for feil ved avtaleinngåelse

Dersom Fredrikstad EnergiSalg som følge av en svikt i egne rutiner ikke har registrert en kunde Fredrikstad EnergiSalg har en gyldig avtale om
kraftpris med, og feilen ikke helt eller delvis skyldes forhold på Kundens eller nettselskapets side, er Fredrikstad EnergiSalg ansvarlig for eventuelle
merkostnader som Kunden har ved at Kunden er blitt avregnet etter en høyere kraftpris av annen avtalepart eller av nettselskapet i medhold av
konsesjonsbestemmelsene om leveringsplikt.

2.16. Oppsigelsestid

Avtalen OptiSafe har 12 måneders løpende oppsigelsestid. Det vil si at det vil ta 12 måneder fra oppsigelse mottas av Fredrikstad EnergiSalg til
avtalen kan avsluttes. Avtalen kan ikke avsluttes før 12 måneders perioden er utløpt. Oppsigelsen skal sendes skriftlig (pr. brev eller e-post) til
Fredrikstad EnergiSalg AS og Fredrikstad EnergiSalg AS skal skriftlig bekrefte at oppsigelsen er mottatt. Avtalebrudd, det vil si bytte til annen
kraftleverandør før avtale med Fredrikstad EnergiSalg AS er avsluttet, kan av Fredrikstad EnergiSalg AS faktureres med et oppsigelsesgebyr på kr.
600 + forbruk i restperioden * 4 øre/kWh + eventuelle sikringsoppgjør mot kraftmarkedet (Nasdaq OMX) på oppsigelsestidspunktet.
Antatt forbruk i restperioden er lik historisk forbruk minus 10 %.

Dersom Kunden avvikler driften og nettleieavtalen med netteier opphøres er det ingen oppsigelsestid. Fredrikstad EnergiSalg kan dog fakturere
Kunden for eventuelle tap som påføres Fredrikstad EnergiSalg i sakens anledning. Ved et slikt oppgjør skal Fredrikstad EnergiSalg dokumentere
tapet.

Avtalene BasiSafe og Spot har ingen oppsigelsestid.

2.17. Nye målepunkt som Kunden oppretter etter avtalens oppstart

Eventuelle nye målepunkt som Kunden oppretter etter avtalens oppstart vil inngå i den opprinnelige avtalen. Kunden er selv ansvarlig for skriftlig
(e-post eller brev) å informere Fredrikstad EnergiSalg i god tid før oppstart om opprettelse av nye målepunkt for at disse skal komme med i avtalen.
Dersom kunden har fastprisavtale på eksisterende målepunkt må det forhandles ny fastpris for leveranse til nyopprettede målepunktene.

Dersom et eller flere målepunkt som opprettes etter avtalens oppstart mottar strømleveranse fra netteier ved leveringsplikt og de aktuelle
målepunkt ikke er meldt til Fredrikstad EnergiSalg, kan ikke Fredrikstad EnergiSalg belastes med erstatningsansvar jamfør punkt 2.16.

2.18. Flytting

Ved flytting følger kraftavtaler med bindingstid og oppsigelsestid Kunden til ny leveringsadresse. Kunden plikter å skriftlig (e-post eller brev)
oppdatere Fredrikstad EnergiSalg med sin nye målepunktadresse, målepunktID og fakturaadresse i god tid før flytting.

Dersom Fredrikstad EnergiSalg ikke mottar melding om flytting og Kunden ved ny adresse mottar strømleveranse fra netteier ved leveringsplikt,
kan ikke Fredrikstad EnergiSalg gjøres erstatningsansvarlig jamfør punkt 2.16.

2.19. Erstatning for skader og tap som den elektriske kraft måtte påføre Kunden

Fredrikstad EnergiSalg har ikke ansvar for skader og tap den elektriske kraften som sådan, eller uteblitt elektrisk kraft, måtte påføre Kunden eller
Kundens medkontrahenter.

 

3. Særvilkår

3.1. Fredrikstad EnergiSalg tar forbehold om endringer av offentlige avgifter, tillegg av nye avgifter og endringer i rammebetingelsene for
kraftomsetning.


Eventuelle endringer som pålegges Fredrikstad EnergiSalg videreføres til Kunden.

3.2. Fredrikstad EnergiSalg kan med 1 måneds varsel ved kunngjøring eller direkte skriv endre priselementer og/eller avtalevilkår i Standard vilkår.
 
De endrede avtalevilkår er etter denne varslingsfristen gjeldene for alle avtaler om kraftpris bortsett fra avtaler om Fastpris. Dersom Kunden finner
endringene urimelige har Kunden rett til å beholde tidligere betingelser i sin oppsigelsestid. For avtaler om Fastpris blir endringer ikke gjort gjeldene
i avtaleperioden. Endringene vil først bli gjort gjeldene for slike avtaler dersom Kunden etter utløpet av avtalen fornyer avtalen med ny aksept.

3.3. Ved Force Majeure og ekstraordinære forhold i blant annet tilfeller hvor myndighetene iverksetter for eksempel rasjoneringstiltak,
vil eventuelle nye betingelser fra myndighetene videreføres til Kunden.

3.4. Overdragelse
Kunden har ikke adgang til å overdra avtalen uten den annen Parts skriftlige samtykke.
Slikt samtykke skal gis med mindre den annen Part har saklig grunn til å nekte dette.

3.5. Tvister
Enhver tvist som måtte oppstå mellom Partene under Avtalen skal avgjøres etter norsk rett og med Fredrikstad som hjemting.

3.6. Elektronisk fakturering som standard
Fra 1.oktober 2013 innføres elektronisk fakturering som standard. De av våre kunder som ikke ønsker fakturaen levert via eFaktura eller epost blir belastet et tillegg for tilsendt papirfaktura på 31,20 kr eks.mva. Kostnaden pr. 1. januar 2016 er 39,20 kr eks.mva.
 

Vilkår for levering av elektrisk kraft til næringskunder