Forsikringsbevis og forsikringsvilkår (Gjeldende fra 1.7.2017) TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak ved lynnedslag og elektriske fenomenskader (heretter kalt Egenandelsfritak)

Forsikringsbevis

For TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak gjelder Forsikringsbeviset, Forsikringsvilkårene og Forsikringsavtalen mellom Fredrikstad  EnergiSalg og AIU. Forøvrig gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, nr. 69 (FAL), og norsk lovgivning ellers, dog slik at vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringstaker
Fredrikstad EnergiSalg AS  
(heretter kalt Fredrikstad EnergiSalg)

Forsikringsselskap
AmTrust International Underwriters DAC (heretter kalt AIU)

Hva TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak omfatter
TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak dekker Forsikredes egenandel på Tingforsikring og Avbruddsforsikring/
Ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning.

Hvem egenandelsfritak gjelder for
- Forsikrede Egenandelsfritak gjelder for bedriftskunder (Forsikrede) som har inngått avtale om TryggEL-Bedrift som en del av strømavtalen med Fredrikstad EnergiSalg og er navngitt på strømfakturaen. Forsikrede må ha norsk organisasjonsnummer og fast adresse i Norge.

Ikrafttredelse og opphør av Egenandelsfritak
Egenandelsfritak gjelder fra den dato Fredrikstad EnergiSalg har registrert Kundens kjøp av TryggEL-Bedrift. Gjeldende forsikringsperiode vil fremkomme på Kundens strømfaktura fra Fredrikstad EnergiSalg. Egenandelsfritak opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om TryggEL-Bedrift eller den dagen Kundens strømavtale hos Fredrikstad EnergiSalg opphører. Ved manglende betaling opphører TryggEL-Bedrift samtidig med at strømavtalen med Fredrikstad EnergiSalg opphører.

Forsikringssummer for Egenandelsfritak
Forsikringssum ved Tingskade 10 000 kroner
Forsikringssum ved Avbruddsskade/Ekstraomkostninger 10 000 kroner

Melding av skade
Søknad om Egenandelsfritak skal meldes på: www.fes.no Skadeservice
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 815 70 770
betalingsfritak@fes.no

Søknad om erstatning må sendes innen 12 måneder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister Kunden retten til erstatning, jfr. FAL § 18-5.  

Reklamasjon og klage
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte: AIU sin generalagent AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.com eller Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no    

FORSIKRINGSVILKÅR TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak
(Gjeldende fra 1.7.2017)

1. INNLEDNING
Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om Egenandelsfritaket Kunden har rett til ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade. Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER.

2. MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN
Forsikringen gjelder for bedriftskunder som har inngått avtale om TryggEL-Bedrift som en del av strømavtalen med Fredrikstad Energi-Salg og er navngitt på strømfakturaen. Kunden må ha organisasjons-nummer og fast adresse i Norge.

3. DEFINISJONER
Underwriters DAC, registreringsnummer 169384,
40 Westland Row, Dublin 2, Ireland (heretter kalt AIU).
AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge. 

- Forsikringstaker: Fredrikstad EnergiSalg AS (Fredrikstad EnergiSalg) -    Forsikret/Kunde: Bedriftskunde som har inngått avtale om TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak med Fredrikstad EnergiSalg -    Forsikringsavtalen: Kollektiv avtale om Egenandelsfritak mellom Fredrikstad EnergiSalg og Selskapet

- TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak: Erstatning av Egenandel på Ting- og Avbruddsforsikring ved skade på maskiner/ inventar/ løsøre som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen

- Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av maskiner/inventar/ løsøre

4. FORSIKRINGSDEKNINGER OG FORSIKRINGSSUMMER FOR EGENANDELSFRITAK
4.1 Erstatning på Tingforsikring
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Tingforsikring ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller elektrisk fenomen. Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. 
Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt  
10 000 kroner. Utbetalingen skjer direkte til Kunden.

4.2 Erstatning på Avbruddsforsikring/Ekstraomkostninger
Egenandelsfritak dekker Kundens egenandel på Avbruddsforsikring/Ekstraomkostninger ved skade på maskiner/inventar/løsøre som skyldes lynnedslag eller elektrisk fenomen. Kunden må dokumentere forsikringsoppgjør for maskiner/inventar/ løsøre fra sitt forsikringsselskap. 
Erstatningen er begrenset til Kundens egenandel, maksimalt 10 000 kroner. Utbetalingen skjer direkte til Kunden.

4.3  Maksimal utbetaling
Maksimal utbetaling på egenandelsfritak er begrenset til
20 000 kroner per forsikringstilfelle og per forsikringsår.

5. OVERTREDELSE AV SIKKERHETSFORSKRIFT
Dersom Kunden ved erstatningsberegning for maskiner/ inventar/løsøre har fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under Egenan-delsfritak også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8.

6. PRIS, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE
Egenandelsfritak gjelder fra den dato Kunden har inngått avtale med Fredrikstad EnergiSalg om TryggEL-Bedrift med Egenan-delsfritak, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Kundens strømfaktura.

Prisen for TryggEL-Bedrift med Egenandelsfritak fremgår av og inklu-deres i Kundens strømfaktura fra Fredrikstad EnergiSalg og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre prisen og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel. Ved manglende betaling opphører TryggEL-Bedrift med Egenan-delsfritak samtidig med at strømavtalen med Fredrikstad EnergiSalg opphører. Dersom Kundens strømavtale med TryggEL-Bedrift gjen-opptas, vil Egenandelsfritak tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt.

7. GENERELLE VILKÅR
Dersom Kunden gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Kunden ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL
§ 13-2, 1. ledd. Dersom Kunden ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL § 13-1, 2. ledd.

8. MELDING AV SKADE
Søknad om Egenandelsfritak skal uten ugrunnet opphold meldes på: www.fes.no Skadeservice
Postboks 165, 3571 Ål, telefon 815 70 770
betalingsfritak@fes.no

Ved søknad om erstatning må det fremlegges dokumentasjon fra Kundens forsikringsselskap på at erstatningsmessig skade som skyldes lynnedslag eller annet elektrisk fenomen er utbetalt.

9.    FRIST FOR Å MELDE SKADE
Dersom Kunden ikke har sendt kravet til Skadeservice innen 12 må-neder etter at Kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Kunden retten til erstatning under Egenandelsfritak, jfr. FAL § 18-5.    

10. LOVVALG
Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.    

11. REKLAMASJON OG KLAGE
Dersom Kunden mener Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, kan Kunden kontakte:

AIU sin generalagent
AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 11147 Stockholm, klagomal@amtrustgroup.com eller
Finansklagenemnda: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, telefon: 23 13 19 60, firmapost@finkn.no